Zakończenie AON i OM


6 lipca 2018 roku o godz. 1830 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu z kierunków: opiekun medyczny i asystent osoby niepełnosprawnej. W imprezie wzięli udział: dyrektor, pan Andrzej Nizielski, wicedyrektor, pan Krzysztof Kuskowski oraz kierownik kształcenia praktycznego, pan Łukasz Palmowski.
Dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski serdecznie pogratulował tegorocznym absolwentom dobrych i bardzo dobrych wyników kształcenia, edukacyjnego sukcesu i zdobycia cennych w dzisiejszym świecie kwalifikacji.
Opiekun kierunków, pan Łukasz Palmowski odczytał absolwentom fragment tekstu z 1692 r. zamieszczonego w starym kościele św. Pawła w Baltimore - dezyderat z pięknymi życzeniami i wskazówkami, jakże aktualnymi również w obecnym czasie. Zgromadzeni usłyszeli między innymi:

,,Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia! W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź uważny. Dąż do szczęścia!

Na zakończeniu roku dyrektor, pan Andrzej Nizielski zachęcał wszystkich do kontynuowania nauki na innych kierunkach kształcenia proponowanych absolwentom szkół średnich przez Publiczną Szkołę Policealną STO w Raciążu.
Przypomniał, że wykwalifikowani opiekunowie medyczni oraz asystenci osób niepełnosprawnych są niezwykle potrzebni ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa, którego skutkiem jest rosnąca liczba osób starych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu słabej kondycji fizycznej lub psychicznej wymagających pomocy w zakresie zwykłych czynności dnia codziennego. Wspomniał, że zapotrzebowane na fachowców w tych dziedzinach z roku na rok będzie rosło. Są to jedne z nielicznych zawodów, których absolwenci mają zapewnioną pracę na długie lata. Zawody medyczne (opiekun medyczny) i socjalne (asystent osoby niepełnosprawnej i opiekunka środowiskowa) to przyszłość i szansa dla osób, które do tej pory nie podjęły zatrudnienia lub myślą o przekwalifikowaniu się. Będą one mogły nie tylko podejmować pracę w placówkach służby zdrowia, domach opieki społecznej, hospicjach, lecz także zakładać własne firmy stając się pracodawcami. Mają też możliwość podejmowania wyzwań zawodowych w krajach Unii Europejskiej. Medyczne kierunki kształcenia dają gwarancję znalezienia satysfakcjonującej pracy.
Najbardziej oczekiwaną i zarazem wzruszającą częścią uroczystości było wręczenie świadectw. Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa i płyty z prezentacją multimedialną o szkole zawierającą wspomnienia z minionych lat, dyplomy absolwenta oraz dezyderat.

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęli:


Asystent osoby niepełnosprawnej:

1. Kocięcka Wioleta - 5,11
1. Kopcińska Marlena - 4,78
2. Piotrowska Anna - 4,78
3. Karasiewicz Jolanta - 4,78
4. Gwiazda Paulina - 4,78Opiekun medyczny:

1. Jaworska Aldona - 5,0
2. Nejman Artur - 5,0
3. Pietrzak Agnieszka - 5,0

            Impreza będąca zwieńczeniem pracy pedagogów i słuchaczy przebiegła w cudownej atmosferze. W ramach podziękowania absolwentki wręczyły kadrze pedagogicznej i dyrekcji kwiaty oraz prezenty.
Dla absolwentów i grona pedagogicznego przygotowany był grill. Podczas degustacji znajdujących się na stole przysmaków był czas na wspólne rozmowy na temat przyszłości oraz zawodowych i edukacyjnych planów. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego przebiegło w radosnej atmosferze. Nie obyło się bez wspólnych, pamiątkowych zdjęć.

Współpraca Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie - Czubakach, jednym z najlepszych ośrodków opieki długoterminowej w kraju sprawiła, że absolwenci z kierunków: opiekun medyczny i asystent osoby niepełnosprawnej zostali doskonale przygotowani do przyszłej pracy, dzięki czemu w sposób właściwy będą wykonywać obowiązki zawodowe, a zdobyte w trakcie nauki w szkole zdolności i umiejętności, takie jak: praca w zespole, komunikatywność, otwartość na potrzeby drugiego człowieka, ułatwią im profesjonalne pomaganie osobom chorym i niepełnosprawnym i  zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych.
Praktyki w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie – Czubakach umożliwiły słuchaczom poznanie specyfiki pracy w instytucji sprawującej opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, chorymi i niesamodzielnymi.
W trakcie rocznej edukacji absolwenci opiekuna medycznego poznali budowę i fizjologię organizmu ludzkiego, nauczyli się właściwie wykonywać czynności pielęgnacyjne, sporządzać dokumentację medyczną, charakteryzować rozwój psychofizyczny człowieka oraz rozpoznawać stany zagrożenia życia. Praktyki zawodowe zrealizowane w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie – Czubakach sprawiły, że słuchacze zapoznali się z zasadami postępowania w sytuacjach trudnych oraz problemami osób chorych i niesamodzielnych. Absolwenci opiekuna medycznego zdobyli gruntowną wiedzę i doświadczenie oraz nauczyli się empatycznego podejścia do drugiego człowieka - chorego, czasem nieporadnego i zagubionego, ale zawsze człowieka, zasługującego na szacunek i troskę.
Szanowni absolwenci! Niedawno przystąpiliście do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny z kwalifikacji Z. 04 (świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej). Zdaliście go bardzo dobrze. Na wyniki egzaminu praktycznego będzie trzeba poczekać do sierpnia, jednakże wierzymy, że wszyscy z Państwa go zaliczą.
W czasie prowadzonych zajęć absolwenci z kierunku asystent osoby niepełnosprawnej nauczyli się sporządzania indywidualnego planu pomocy osobie niepełnosprawnej, wykonywania czynności opiekuńczych, organizowania czasu wolnego, włączania osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne, współpracy z rodziną niepełnosprawnego oraz dokonywania prawidłowej, kompleksowej oceny postępów w realizowanym programie rehabilitacji. Potrafią wspierać osoby niepełnosprawne w trudnych sytuacjach życiowych, pomagać im w korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej, diagnozować warunki życia, usuwać wszelkiego typu bariery (psychologiczne, społeczne, architektoniczne, komunikacyjne), rozróżniać rodzaje i stopnie niepełnosprawności, oceniać możliwości i ograniczenia osoby niepełnosprawnej, diagnozować jej potrzeby i problemy, przewidywać zagrożenia i udzielać pierwszej pomocy.
Dzięki praktykom zawodowym słuchacze z kierunku asystent osoby niepełnosprawnej szczegółowo zapoznali się z problemami osób niepełnosprawnych. Ważną umiejętnością zdobytą w trakcie nauki w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu jest zdolność posługiwania się zawodowym językiem obcym oraz językiem migowym.
Absolwenci z kierunku asystent osoby niepełnosprawnej zostali doskonale przygotowani do wykonywania przyszłej pracy zawodowej, czego potwierdzeniem był zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (etap pisemny) z kwalifikacji Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej. Pozostaje jedynie czekać na wyniki egzaminu praktycznego, które będą znane za około dwa miesiące.
Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu serdecznie dziękuje Radzie Pedagogicznej za trud kształcenia, za opiekę i ciepło, za starania, cierpliwość, wyrozumiałość, a przede wszystkim za rzetelne przygotowanie słuchaczy do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: opiekun medyczny i asystent osoby niepełnosprawnej. Bez Państwa ogromnego wsparcia i zaangażowania w przekazywanie wiedzy nie byłby możliwy dzisiejszy sukces naszych absolwentów. Jestem pod ogromnym wrażeniem Państwa umiejętności oraz niezwykle dumny, że mogłem z Państwem współpracować.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły
Andrzej Nizielski