PLATFORMY EDUKACYJNE - STRONA STARTOWAPlatformy edukacyjne ZS STO w RaciążuPubliczna Szkoła Policealna Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu od października 2018 roku wdraża innowacyjny projekt, którego celem jest wyposażenie wszystkich uczniów w bezpłatne e-podręczniki do kształcenia w zawodach: opiekun medyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik usług kosmetycznych oraz technik turystyki wiejskiej. Na potrzeby projektu powstało pięć platform zawierających materiały dydaktyczne dostosowane do realizacji programu nauczania w tych zawodach.
Każda platforma składa się z modułów tematycznych odpowiadających kolejnym tematom działów programowych. W poszczególnych modułach udostępniono e-podręcznik wyświetlający się w postaci prezentacji bezpośrednio na stronie oraz filmy wideo i prezentacje ilustrujące treści e-podręcznika. Ponadto, uczniowie mają do dyspozycji wiele materiałów uzupełniających takich jak: poradniki, testy sprawdzające, arkusze egzaminacyjne i inne.
W chwili obecnej platformy zawierają ponad 100 e-podręczników i kilkadziesiąt materiałów uzupełniających oraz prezentacji i filmów. Baza ta jest systematycznie powiększana, dzięki możliwości uzupełniania kontentu przez nauczycieli. Mogą oni personalizować platformy zgodnie z własnymi potrzebami i dostosowywać istniejące już zasoby zamieszczając własne materiały.
Jednym z zadań projektantów platform było maksymalne ograniczenie kosztów technicznych związanych z infrastrukturą narzędzi sieciowych do ekspozycji zasobów oraz dalszym ich użytkowaniem. Problem ten został rozwiązany poprzez zastosowanie specjalnie zmodyfikowanych narzędzi do budowy i hostingowania stron internetowych udostępnianych przez Google. Tym samym jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie oparte w całości o to środowisko technologiczne.

Strona startowa platform dostępna jest pod adresem: https://sto-platformy.blogspot.com. ( np.: BHP ma hasło bhp )Aby korzystać z treści dedykowanych poszczególnym zawodom konieczne jest posiadanie hasła nadanego przez administratora platform.

Celem edukacji w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu jest gruntowne przygotowanie słuchaczy do efektywnego uczenia sie – procesu, który trwa przez całe życie. Wykorzystywane w tym celu technologie informacyjno-komunikacyjne pomagają w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i gromadzeniu danych.
Utworzenie ,,cyfrowej szkoły” sprzyja wymianie doświadczeń między słuchaczami i nauczycielami, którzy za pośrednictwem specjalistycznych narzędzi mogą utrzymywać stały kontakt.

Uczęszczający na zajęcia słuchacze zyskali możliwość samokształcenia w sieci. Mogą korzystać z udostępnionych przez szkołę zasobów edukacyjnych. Nauczyciel może wykorzystać czas zajęć lekcyjnych na rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych i wyjaśnianie niezrozumiałych kwestii. Nauczanie odbywa się teraz nie tylko w środowisku szkolnym, lecz także wirtualnym.

Informatyzacja szkoły służy systematycznemu wprowadzeniu słuchaczy Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu w wiek technologii cyfrowych poprzez umiejętne  wykorzystanie ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w pracy i porozumiewaniu się.

Wprowadzenie w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu platform edukacyjnych jest niewątpliwie dużym krokiem naprzód niosącym ze sobą wiele wyzwań, jednakże dyrekcja stawiając na pierwszym miejscu rozwój słuchaczy postanowiła stworzyć im idealne warunki do edukacji. Słuchacze nie muszą ponosić dodatkowych kosztów związanych z zakupem podręczników.