Informacja

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej informuje, że na poszczególnych kierunkach kształcenia odbędą się kolokwia cząstkowe z każdego przedmiotu (dwa terminy do wyboru). Zaliczenie będzie obejmować dotychczas przerobiony materiał i odbędzie się w formie testu – po 10 pytań z każdego przedmiotu. Nieprzybycie i niezaliczenie kolokwium spowoduje natychmiastowe skreślenie z listy słuchaczy. Obecność na kolokwium jest obowiązkowa.
Dyrektor szkoły
Andrzej Nizielski

Kolokwia odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:


ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Klasa I semestr I      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)

Opiekun medyczny

Klasa I semestr I    
29.10.2017 r.  (niedziela)  lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr II      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Technik turystyki wiejskiej

Kl. I semestr I      
05.11.2017 (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr III   
05.11.2017 (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Technik bhp

Kl. I semestr I      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr III   
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)