Wyjazd do Płocka

Wyjazd programowy słuchaczy z kierunku terapeuta zajęciowy do Płocka

23 marca 2017 roku słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu uczęszczający na kierunek terapeuta zajęciowy w ramach realizacji podstawy programowej wybrali się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku oraz na basen.
Wyjazd stanowił uzupełnienie tradycyjnych zajęć, był doskonała okazją do zdobycia nowej wiedzy w bardziej przystępny sposób oraz sprzyjał poprawie kondycji fizycznej ze względu na możliwość doskonalenia umiejętności pływackich podczas specjalistycznych zajęć z wychowania fizycznego.

Po dotarciu do płockiego MOPS – u wszyscy udali się na salę konferencyjną, gdzie odbyło się interesujące szkolenie przeprowadzone przez pracowników działu wsparcia i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PEFRON. W spotkaniu uczestniczyła pani Monika Wierkiewicz (kierownik) oraz pani Marzena Tyburska. Zaproszonym gościom przypomniano o niżu demograficznym, postępującym procesie starzenia się społeczeństwa oraz konieczności migracji zarobkowej Polaków, co uznano za główną przyczynę samotności osób starszych i niepełnosprawnych, które coraz częściej są pozbawione pomocy ze strony członków najbliższej rodziny. Zwrócono przy tym uwagę na ogrom zadań, które stoją przed ośrodkami pomocy społecznej w całym kraju w zakresie opieki nad tymi najbardziej potrzebującymi.

W czasie interesującego wykładu słuchaczom uświadomiono, że pobyt w zakładach opiekuńczo – leczniczych i domach pomocy społecznej to ostateczność, gdyż nawet najlepszy personel medyczny nie jest w stanie zastąpić kontaktów z rodziną i trzeba dokładać wszelkich starań, aby osoby chore mogły jak najdłużej przebywać we własnych domach. Jest to również związane z brakiem miejsc w placówkach świadczących całodobową opiekę oraz zbyt małą ich liczbą w stosunku do dynamicznie rosnących potrzeb.Ważnym problemem poruszonym podczas rozmowy ze słuchaczami była kwestia zapotrzebowania na wykwalifikowany personel medyczny: opiekunki środowiskowe, opiekunów osób starszych i asystentów osób niepełnosprawnych, których zadaniem jest świadczenie usług społecznych na rzecz osób wymagających wieloaspektowej pomocy w zakresie czynności dnia codziennego. Zwrócono uwagę na wymogi formalne, które należy spełnić, aby móc ubiegać się o tego rodzaju wsparcie. Przypomniano, że w pomoc osobom niepełnosprawnym angażuje się wiele instytucji, takich jak Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Fundacja Agencji Służby Społecznej oraz osoby prywatne, które za wynagrodzeniem świadczą usługi opiekuńcze.
Podczas spotkania zwrócono uwagę na fakt, że opiekunki i opiekunowie osób starszych coraz częściej muszą posiadać kierunkowe wykształcenie, odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne oraz wymagany staż pracy. Jest tak w przypadku świadczenia opieki na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, których z roku na rok systematycznie przybywa.
Pani kierownik zwróciła uwagę na ciekawy i potrzebny zawód, jakim jest asystent osoby niepełnosprawnej, który doradza podopiecznym w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych oraz rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego rodzaju barier w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, włączając osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.
 Wyjaśniła zaproszonym gościom, że coraz większą rolę odgrywa rehabilitacja w miejscu zamieszkania podopiecznego, rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia przy pomocy treningów, takich jak: budżetowy, kulinarny, higieniczny i wiele innych.
Słuchacze zrozumieli, że dział wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pełni bardzo ważną rolę wpływając na systematyczną poprawę ich warunków życia. Dowiedzieli się także o dofinansowaniach ze środków PEFRON do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych, zakupu środków ortopedycznych, możliwości zwrotu kosztów czesnego i dojazdu do szkoły dla niepełnosprawnych dzieci.
Podczas szkolenia wspomniano także o kompetencjach zawodowych rzecznika osób niepełnosprawnych, zadaniach powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz uprawnieniach osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem lekarskim o stopniu niepełnosprawności.
            W czasie pobytu w MOPS - ie uczestnicy wyjazdu poznali szczegółowe funkcjonowanie tej instytucji oraz formy wsparcia dla osób w trudnej sytuacji materialnej, starszych i niepełnosprawnych. Dowiedzieli się również, jakie jest dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, jaki musi być udział własny przy jego zakupie, czym zajmuje się asystent rodziny oraz jakie działania prowadzi MOPS na rzecz osób starszych i z kim współpracuje w tym zakresie.
Kolejnym punktem programu była wizyta na basenie w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Następnie przyszła pora na regenerację sił w Barze Mlecznym przy ulicy Tumskiej. Słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu odwiedzili to miejsce już drugi raz, gdyż przypadło im do gustu pyszne, domowe jedzenie przygotowywane przez niepełnosprawnych pod kierunkiem instruktorów.
Na zakończenie słuchacze i opiekunowie mieli czas wolny, który spędzili w gronie koleżanek i kolegów odwiedzając pobliskie galerie i sklepy.
 Wyjazd był formą relaksu w doborowym towarzystwie, a autokarowa podróż sprzyjała wymianie życiowych doświadczeń. Głównym jego celem było jednak zdobycie przez przyszłych terapeutów zajęciowych potrzebnej im wiedzy, którą z pewnością wykorzystają na zbliżającym się egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz po podjęciu  zatrudnienia.
Wyjazd zorganizowany został z inicjatywy dyrektora szkoły, pana Andrzeja Nizielskiego, przy współpracy z panią prezes Stowarzyszenia ,,Jestem" - Mirosławą Klinger, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, panem Mirosławem Chybą oraz pracownikami wspomnianej placówki, panią Moniką Wierkiewicz i Marzeną Tyburską.