Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych

Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu w sesji letniej 2016 roku

Znamy już wyniki zewnętrznych egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przeprowadzonych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu  przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016.

 Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, a pisemny – na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były już w czerwcu, bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e - learningowej. Dwudziestego szóstego sierpnia 2016 roku słuchacze poznali wyniki egzaminu praktycznego.
Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wynosząca 85% jest powodem do dumy, zarówno dla dyrekcji, jak i uczących w naszej placówce edukacyjnej pedagogów, których ciężka praca i zaangażowanie przyniosły zamierzone efekty. To właśnie dzięki nim, osobom dla których kształcenie nowych pokoleń jest pasją, zdeterminowanym w przekazywaniu wiedzy, sumiennym, odpowiedzialnym, stawiającym na pierwszym planie słuchaczy, ich problemy i potrzeby, udało się osiągnąć tak wiele. Ogromne znaczenie miała tu wszechstronna wiedza, doświadczenie i umiejętności naszych nauczycieli stosujących nowoczesne formy kształcenia i idących z duchem czasu, którzy mimo wielu obowiązków potrafili znaleźć czas na rozmowę ze swoimi podopiecznymi, wspierając ich i pomagając w trudnych chwilach, wyjaśniając niezrozumiałe kwestie, wspierając w wyborze fachowej literatury oraz prowadząc zajęcia dodatkowe, gdy zaistniała taka potrzeba. W tym roku do egzaminów przystąpiło 140 osób, zdało 119 osób. Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom i ma nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę w przyszłości.

Zdawalność na poszczególnych kierunkach kształcenia:

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.07 (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich). Do egzaminów przystąpiło 41 osób, zdało 35 osób. Zdawalność: 85%.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęli:

1.      Rutynowska Anna, cześć praktyczna:100%, część teoretyczna: 88%, średnia: 94 %
2.      Suchodolski Jerzy Tomasz, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 85 % średnia: 92,5%
3.      Peczyński Szymon, część praktyczna:100%, cześć teoretyczna:85%, średnia: 92,5%
4.      Pstrągowski Paweł, cześć praktyczna: 100%, część teoretyczna: 83%, średnia: 91,5%
5.      Bońkowska Elżbieta, część praktyczna: 100%, cześć teoretyczna: 83%, średnia: 91,5%
Najwyższe wyniki z części teoretycznej osiągnęli:

1. Rutynowska Anna – 88%
2. Suchodolski Jerzy Tomasz– 85%
3. Kozłowski Krzysztof – 85%
4. Peczyński Szymon – 85%

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:

1.      Suchodolski Jerzy Tomasz – 100%
2.      Suchodolska Hanna Teresa - 100%
3.      Rutynowska Anna - 100%
4.      Pstrągowski Paweł - 100%
5.      Bońkowska Elżbieta - 100%
6.      Ruszkowski Sebastian - 100%
7.      Peczyński Szymon - 100%

W zakresie kwalifikacji T.7 (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich) słuchacze nauczyli się między innymi:

Ø  klasyfikować imprezy i usługi turystyczne,
Ø  rozpoznawać oczekiwania klientów dotyczące imprez i usług turystycznych,
Ø  korzystać z dostępnych źródeł informacji geograficznej i turystycznej,
Ø  wykorzystywać wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata,
Ø  opracowywać programy imprez turystycznych,
Ø   dobierać usługodawców do rodzaju imprez i usług turystycznych,
Ø   kalkulować koszty imprez i usług turystycznych,
Ø  sporządzać dokumenty związane z przygotowaniem i sprzedażą imprez i usług turystycznych

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.08 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego). Do egzaminów przystąpiło 48 osób, zdało 39 osób. Zdawalność: 81%.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęli:

1. Chorzewski Marek, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 90%, średnia: 95%
2. Korycki Paweł, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 90%, średnia: 95%
3. Paradowski Marcin Michał, część praktyczna: 96%, część teoretyczna: 90%, średnia: 93%
4. Rudziński Dawid, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 85%, średnia: 92,5%
5. Ługowska Marta, część praktyczna: 91%, część teoretyczna: 93%, średnia: 92%

Najwyższe wyniki z części teoretycznej osiągnęli:

1. Więcław Malgorzata Rozalia - 95%
2. Krzeminski Mariusz - 95%
3. Ostrowski Marcin Jacek - 93%
4. Ługowska Marta - 93%
5. Ciemski Dawid Mikołaj - 93%

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:

1. Chorzewski Marek - 100%
2. Charzyński Łukasz - 100%
3. Rudzinski Dawid - 100%
4. Korycki Paweł - 100%
5. Wiechowski Adam - 100%

W zakresie kwalifikacji T.8 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego) absolwenci nauczyli się między innymi: 
Ø  dobierać grupy i gatunki roślin i zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego,
Ø  prowadzić prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich,
Ø  kontrolować jakość wykonywanych prac związanych z prowadzeniem produkcji w gospodarstwie rolnym,
Ø  eksploatować pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i stosując przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
Ø  określać warunki adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby działalności agroturystycznej,
Ø  planować działalność turystyczną w gospodarstwie rolnym i oblicza jej opłacalność,
Ø  sporządzać potrawy i napoje przestrzegając zasad racjonalnego żywienia oraz bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności
Technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych). Do egzaminów przystąpiło 13 osób, zdało 7 osób. Zdawalność: 54%.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęli:

1.   Skierkowski Michał, część praktyczna: 93%, część teoretyczna:70 %, średnia: 81,5%
2.     Topolewski Jacek, część praktyczna: 87%, część teoretyczna: 73%, średnia: 80%
3.     Lewandowski Krzysztof, część praktyczna: 90%, część teoretyczna: 83%, średnia: 86,5%
4.      Peda Marcin, część praktyczna: 90%, część teoretyczna: 68%, średnia: 79%
5.      Radecki Kamil, część praktyczna: 94%, część teoretyczna: 63%, średnia: 78,5%

Najwyższe wyniki z części teoretycznej osiągnęli:

1.      Lewandowski Krzysztof – 83%
2.      Topolewski Jacek – 73%
3.      Skierkowski Michał – 70%

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:

1.      Sokołowski Adam – 94%
2.      Radecki Kamil – 94%
3.      Ebert Bartłomiej – 93%
4.      Skierkowski Michał – 93%

W zakresie kwalifikacji M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych) słuchacze nauczyli się między innymi:
Ø  wypełniać dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego,
Ø  stosować programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
Ø  interpretować wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
Ø  dobierać metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
Ø  wykonywać demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
Ø  sporządzać kalkulację kosztów wykonania usługi
Technik usług kosmetycznych, kwalifikacja A.61 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy). Do egzaminów przystąpiło 19 osób, zdało 19 osób. Zdawalność: 100%.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęły:

1.      Olszewska Magdalena, część praktyczna: 95%, część teoretyczna: 93%, średnia: 94%
2.      Błażewicz Anna,  część praktyczna: 97%, część teoretyczna: 90%, średnia: 93,5%
3.      Drążkiewicz Marta, część praktyczna: 94%, część teoretyczna: 93%, średnia: 93,5%
4.      Nowocińska Justyna, część praktyczna: 96%, część teoretyczna: 90%, średnia: 93

Najwyższe wyniki z części teoretycznej osiągnęły:

1.      Drążkiewicz Marta – 93%
2.      Olszewska Magdalena – 93%
3.      Piątkowska Marzanna Magdalena – 90%
4.      Ziółkowska Joanna – 90%
5.      Błażewicz Anna – 90%
6.      Krzemińska Beata Anna – 90%
7.      Nowocińska Justyna – 90%
8.      Krygielska Aneta – 90%
9.      Falacińska Ewelina – 90%

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęły:

1.      Błażewicz Anna – 97%
2.      Mariańska Sylwia – 97%
3.      Nowocińska Justyna – 96%

W zakresie kwalifikacji A.61 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy) słuchaczki nauczyły się między innymi:

Ø  przeprowadzać wywiad z klientem,
Ø  oceniać stan skóry twarzy, szyi i dekoltu,
Ø  określać przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu,
Ø  przygotowywać klienta do określonego zabiegu pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu,
Ø  dobierać metody i techniki wykonania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu,
Ø  dobierać preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu,
Ø  wykonywać zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu zgodnie z postawioną diagnozą,
Ø  określać działanie czynników fizykalnych na organizm człowieka, uwzględniając wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania,
Ø  wykonywać zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu z wykorzystaniem czynników fizykalnych,
Ø  stosować aparaturę specjalistyczną podczas wykonywania zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu,

Opiekun medyczny, kwalifikacja Z.04 (Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej). Do egzaminów przystąpiło 19 osób, zdało 19 osób. Zdawalność: 100%.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęły:

1.      Kwiatkowska Mariola, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 85%, średnia: 92,5%
2.      Szerszeniewska Katarzyna, część praktyczna: 96%, część teoretyczna: 88%, średnia: 92%
3.      Kopczyńska Renata, część praktyczna: 98%, część teoretyczna: 85%, średnia: 91,5%
4.      Chmielewska Małgorzata, część praktyczna: 95%, część teoretyczna: 88%, średnia: 91,5
5.      Kurkiewicz Paulina, część praktyczna: 98%, część teoretyczna: 85%, średnia: 91,5%

Najwyższe wyniki z części teoretycznej osiągnęły:

1.      Szerszeniewska Katarzyna – 88%
2.      Chmielewska Małgorzata – 88%
3.      Mioduszewska Dorota – 88%

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęły:

1.      Marlenga Małgorzata – 100%
2.      Kwiatkowska Mariola – 100%
3.      Lis Anna Grażyna – 98%
4.      Kopczyńska Renata – 98%
5.      Kurkiewicz Paulina – 98%

    W czasie prowadzonych zajęć edukacyjnych absolwenci nauczyli się m.in.: 
Ø  określać wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny,
Ø  reagować na zmieniające się problemy i potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej,
Ø  określać wskazania, przeciwwskazania i niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej,
Ø  planować i organizować czynności higieniczne i pielęgnacyjne z uwzględnieniem stanu osoby chorej i niesamodzielnej,
Ø  dobierać metody i techniki wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej,
Ø  przestrzegać zasad postępowania w sytuacjach trudnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej,
Ø  oceniać stan higieniczny chorego,
Ø  wykonywać toaletę całego ciała osoby chorej i niesamodzielnej,
Ø  pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza,
Ø  wykonywać czynności usprawniające ruchowo osobę chorą i niesamodzielną,
Ø  stosować przepisy prawa dotyczące praw pacjenta,
Ø  posługiwać się sprzętem, przyborami, materiałami i środkami zgodnie z ich przeznaczeniem,
Ø  aktywizować osobę chorą i niesamodzielną i organizować jej czas wolny,
Ø  współpracować z zespołem terapeutycznym i opiekuńczym na rzecz osoby chorej i niesamodzielnej

Dyrekcja szkoły wraz z Radą Pedagogiczną serdecznie gratuluje bardzo dobrych wyników nauczania i życzy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Dyrektor szkoły

Andrzej Nizielski