Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Symbol cyfrowy zawodu: 311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Kwalifikacje:  B.21. - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

                    B.22. - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 

„Przykładowy program nauczania zamieszczony na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”


Zestaw programów nauczania - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej -> pobierz

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej -> pobierz

Przykładowy plan nauczania w zawodzie technik urządzeń i systemów energii odnawialnej -> pobierz

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Jednocześnie jest
nowym kierunkiem kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Stanowi on odpowiedź na zmieniająca się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią
źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem
infrastruktury energetyki odnawialnej.
Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto
wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki
odnawialnej. W szczególności będą oni przygotowani do:

– określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
– planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
– organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
– wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
– kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
– obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;
– biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
– współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Na kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w trakcie nauki zdaje się dwie kwalifikacje:
B.21. - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
B.22. - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji B.21. przewidziany jest pod koniec II semestru, a egzamin z kwalifikacji B.22. pod koniec IV semestru.


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.