TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACYSpecjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy poszukiwani! Rozpocznij naukę w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu!

Po wejściu do Unii Europejskiej na polskim rynku systematycznie wzrasta liczba nowych przedsiębiorstw, a co za tym idzie zaczyna brakować specjalistów do prowadzenia szkoleń bhp w miejscach pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami są one niezbędne, by zapobiegać, przeciwdziałać lub inaczej mówiąc zmniejszać ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy i chorób wynikających z wykonywanych czynności zawodowych.

Po ukończeniu Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu i zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy (kwalifikacja Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy) 

                                        Dowiedz się więcej o nowym zawodzieZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI-> pobierz
WYTYCZNE ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ-> pobierz
Szkolny plan nauczania-Technik BHP-> pobierz
Program nauczania-Technik BHP-> pobierz

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik BHP-> pobierz
Szkolny zestaw programów nauczania-Technik BHP-> pobierz


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków. 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne:

  • Etap pisemny - CZERWIEC 2012
  • Etap pisemny - STYCZEŃ 2012
  • Etap praktyczny - STYCZEŃ 2012
  • Etap pisemny - STYCZEŃ 2011
  • Etap praktyczny - STYCZEŃ 2010
  • Etap praktyczny - STYCZEŃ 2008
  • Etap praktyczny - STYCZEŃ 2007
  • Test - nowy