Opiekun osoby starszej


Symbol cyfrowy zawodu: 341202 Opiekun osoby starszej 
Kwalifikacja: Z.7 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej


„Przykładowy program nauczania zamieszczony na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”


Zestaw programów nauczania - opiekun osoby starszej -> pobierz

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Opiekun osoby starszej -> pobierz


Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie starszej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.
Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.


Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Opiekun osoby starszej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.