OPIEKUN MEDYCZNY


„Przykładowy program nauczania zamieszczony na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”

Zestaw programów nauczania-Opiekun medyczny-> pobierz
Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Opiekun medyczny-> pobierz
Szkolny plan nauczania w zawodzie Opiekun medyczny-> pobierz

Opiekun medyczny to zawód, który jest na mapie edukacyjnej w Polsce od lipca 2007 roku. To zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.
Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.  Podczas świadczenia , tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem.
Opiekun medyczny pracując usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatięz osobą chorą i niesamodzielną ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.
Kwalifikacje zawodowe otrzymuje po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.

Absolwenci tego kierunku otrzymają świadectwo szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami w języku polskim i angielskim honorowanymi na terenie Unii Europejskiej. Nie ma znaczenia również wiek, zawód ten mogą wykonywać osoby w każdym wieku. Nasze szkoły medyczne są ofertą dla każdego. Po uzyskaniu tytułu zawodowego - opiekun medyczny - jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
1. rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
2. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb biologicznych.
3. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej
4. wykonywania zabiegów higienicznych
5. użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych
6. aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej
7. zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
8. współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
9. asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
10. popularyzowania zachowań prozdrowotnych


Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Kwalifikacje: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Przykładowy arkusz egzaminacyjny:
Egzamin z kwalifikacji Opiekun medyczny - etap pisemny

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodzie Opiekun medyczny