ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJAsystent osoby niepełnosprawnej! Nadzieja na lepsze jutro!

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną. Powołanie tego zawodu stało się zwrotem w polityce społecznej państwa wobec osób niepełnosprawnych.

Kształcenie w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu przygotuje słuchaczy do profesjonalnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym: soboty i niedziele. Organizacja nauki umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, bez konieczności posiadania matury, czy też przerywania dotychczasowego zatrudnienia. 

Symbol cyfrowy zawodu: 341201 Asystent osoby niepełnosprawnej
Kwalifikacja: Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.


„Przykładowy program nauczania zamieszczony na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”

Zestaw programów nauczania - Asystent osoby niepełnosprawnej -> pobierz

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej -> pobierz

Szkolny plan nauczania w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej-> pobierzAsystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. w realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Pracodawcy oczekują od osoby wykonującej ten zawód specjalistycznego przygotowania, dlatego konieczne jest kontynuowanie kształcenia zawodowego w podyplomowych formach doskonalenia zawodowego.

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji Z.8. przewidziany jest pod koniec 2 semestru.

Asystent osoby niepełnosprawnej uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.